• ​​​​​​​

     17.06.2022 r.

     WYCIECZKA DO GDYNI W RAMACH PROJEKTU

     „TIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE”

     17 czerwca 2022 r. odbyła się wycieczka do Gdyni do CENTRUM NAUKI EXPERYMENT. Wzięli w niej  udział uczestnicy realizowanego w szkole projektu „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” – 76 uczniów i 5 nauczycieli. Jeden opiekun pozaprojektowy.

     Są to uczniowie klas III –VIII, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia – koło informatyczne.

     Pierwsza dodatkową (pozaprojektową) atrakcją było Akwarium Gdyńskie. Jest  ono częścią Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Uczniowie  w tym dość nietypowym ogrodzie zoologicznym poznali przepiękny świat głębin morskich. Podziwiali też różnorodne ryby, żółwie i ośmiornice. Oglądali prawdziwe koralowce, lecz największym zainteresowaniem cieszyły się piranie i rekiny.

     Następnie przejechaliśmy do Centrum Nauki EXPERYMENT – to  interaktywne wystawy popularnonaukowe, przestrzeń do twórczego eksperymentowania. Prezentuje pięć wystaw tematycznych, pełnych stanowisk zachęcających do działania   i poznawania przez doświadczanie.

     To właśnie tam wszyscy uczniowie mogli aktywnie zwiedzać wystawy, oglądać eksponaty, poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń.

     Ciekawe i niespotykane eksponaty rozbudziły ciekawość dzieci i chęć do eksperymentowania, doświadczania oraz zadawania pyta   i poszukiwania odpowiedzi.

     Wszyscy uczestnicy udali się w naukową podróż, czyli na oglądanie i praktyczne działania w 5 strefach tematycznych interaktywnej  wystawy: Akcja człowiek – biologia i anatomia człowieka, drzewo życia – biologia, ekosystem, zależności w przyrodzie, Niewidoczne siły – fizyka, Kierunek zdrowie – jak dbać o zdrowie i ratować życie, Hydro świat – woda i jego właściwości.

     Uczniowie mieli okazję samodzielnie przeprowadzić różne doświadczenia i eksperymenty, szczególnie stanowiska doświadczalne budziły wielkie zainteresowanie, a niekiedy nawet zdziwienie.

     Po zwiedzeniu interaktywnej wystawy udaliśmy się na smaczny obiad, a po nim w drogę powrotną.

     Wszyscy uczniowie wrócili do Kętrzyna zadowoleni, pełni wrażeń po przeżytych przygodach w Gdyni.

     .

     09.11.2021 r.

      WYCIECZKA DO WARSZAWY W RAMACH PROJEKTU „TIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE”

     9 listopada 2021 r. odbyła się wycieczka do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik. Wzięli w niej udział uczestnicy realizowanego w szkole projektu „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”. Są to uczniowie klas III –VIII, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia – koło informatyczne. Centrum Nauki Kopernik to wspaniały ośrodek nauki, którego misją jest rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata, uczenie się. To właśnie tam wszyscy uczniowie mogli aktywnie zwiedzać wystawy, oglądać eksponaty, poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń. Ciekawe i niespotykane eksponaty rozbudziły ciekawość dzieci i chęć do eksperymentowania, doświadczania oraz zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Po aktywnym zwiedzaniu uczestnicy wycieczki zjedli obiad w Bistro „WIEM” w Centrum Nauki Kopernik i stamtąd wyruszyli na półtorej godzinny spacer po Starówce Warszawy. Wszyscy uczniowie wrócili do Kętrzyna zadowoleni, pełni wrażeń po przeżytych przygodach w stolicy Polski. Wyjazd edukacyjny w ramach projektu „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” rozbudził nowe zainteresowania nauką, ciekawość poznawania i doświadczania oraz uzupełnił treści merytoryczne realizowanego w ramach projektu koła informatycznego. Pobyt w stolicy przyczynił się również do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych: praca w grupie, umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia.

     11.10.2021 r.

     Aktualizacja-harmonogramu-wsparcia-w-projekcie-TIK-w-SP-3-w-Ketrzynie1.pdf

      

     09.04.2021 r.

     Aktualizacja-harmonogramu-wsparcia-w-projekcie-TIK-w-SP-3-w-Ketrzynie.pdf

      

     11.02.2021 r.

     INFORMACJA O NABORZE UCZESTNIKÓW

     UCZNIÓW

     DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
     ,,TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”

              Ogłasza się nabór uczestników – uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary – Malewskiej na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne w ramach projektu pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020,       Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 ,,Kadry dla gospodarki”, Działanie: RPWM.02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie: RPWM..02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”.

     Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w terminie

     od 12 lutego do 22 lutego 2021 r.

     Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego Librus. Dokumenty rekrutacyjne (w oryginale) należy składać do skrzynki zdawczej, która znajduje się w korytarzu przy drzwiach wejściowych  Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Bydgoska  w Kętrzynie. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Szczegóły udziału znajdują się w Regulaminie rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie.

     Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

     Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-uczniow-w-projekcie-TIK-popr..pdf

     Formularz-zgloszeniowy-zalacznik-nr-1.pdf

     Deklaracja-uczestniczenia-zalacznik-nr-2.pdf

     Oswiadczenie-uczestnika-projektu-zalacznik-nr-3.pdf

     Opinia-wychowawcy-zalacznik-nr-4.pdf

     Rezygnacja-z-uczestnictwa-zalacznik-nr-5.pdf

      

     20.11.2020r.

     PROJEKT-TIK-W-SZKOLE-PODSTAWOWEJ-NR-3-W-KETRZYNIE..pdf

      

     22.10.2020r.

     PROJEKT-TIK-W-SZKOLE-PODSTAWOWEJ-NR-3-W-KETRZYNIE.pdf

      

     23.09.2020r.

     PROJEKT „TIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE”

     INFORMACJA O NABORZE NAUCZYCIELI

     DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
     PN. „TIK  w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”

     Ogłasza się nabór uczestników – nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3  im. Marii Zientary – Malewskiej do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „TIK  w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 2: „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2. 2 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 2.2.1  „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”.

     Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 24.09.2020r. do 29.09.2020r.

     Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w godz. od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku i w poniedziałek od 7:00 do 15:00 w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11) lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru)  na adres Urzędu Miasta Kętrzyn, przy ul. ul. Wojska Polskiego 11,    11-400 Kętrzyn.

     W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania dokumentów uznaje się za datę stempla pocztowego.

     Udział w Projekcie jest bezpłatny. Nauczyciele, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani do Projektu, będą brać udział w szkoleniach. Szczegóły udziału znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

     Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

     - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie”,

     - Formularz rekrutacyjny,

     - Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

     - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych,

     - Wyrażenie woli,

     - Rekomendacja dyrektora.

     Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Dyrektora szkoły lub ze strony internetowej szkoły bądź w Biurze Projektu mieszczącego się w budynku Urzędu Miasta ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, pokój 210.

     PROJEKT-Regulamin.pdf

     PROJEKT-ZAL.-NR-1-FORMULARZ-REKRUTACYJNY.pdf

     PROJEKT-ZAL.-NR-2-DEKLARACJA.pdf

     PROJEKT-ZAL.-NR-3-OSWIADCZENIE-UCZESTNIKA.pdf

     ZAL.-NR-4-WYRAZENIE-WOLI.pdf

     04.09.2020r.

     PROJEKT „TIK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE”

     W szkole od września 2020 r. do czerwca 2022 r. jest  realizowany projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

     Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli wszystkich przedmiotów  w zakresie:

     • korzystania z narzędzi TIK (telekomunikacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych) zakupionych do szkoły,
     •  włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
     •  kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez realizację koła informatycznego,
     •  umiejętności uczenia się,
     • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
     •  wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

     Projekt zakłada komplementarność wsparcia szkoły, nauczycieli i uczniów poprzez realizowanie niżej wymienionych zadań:

     1. Dostosowanie pomieszczeń, zakup sprzętu TIK, pomocy dydaktycznych oraz szkolenie z obsługi urządzeń cyfrowych i sprzętu informatycznego, w tym mobilnego zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS.
     2. Podniesienie kwalifikacji/kompetencji nauczycieli.
     3. Realizację zajęć – koła informatycznego.
     4. Wycieczki edukacyjne.

     Projektem objętych będzie 76 uczniów klas II –VIII oraz 12 nauczycieli.

     Szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia-w-projekcie-pn.-TIK-w-Szkole-Podstawowej-nr-3-w-Ketr.pdf