• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie

     Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie.

     • Data publikacji strony internetowej: 
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
     • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
     • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
     • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

     Wyłączenia

     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia: 
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Duczek.
     • E-mail: maciejduczek@op.pl
     • Telefon: 693608840

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie
     • Adres: ul. Bydgoska 1, 11-400 Kętrzyn
     • E-mail: sp3ketrzyn@wp.pl
     • Telefon: 897523271

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Bydgoskiej 1. Prowadzą do niego schody. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych.

     2. Szkoła posiada parking z miejscami dla niepełnosprawnych, na który wjeżdża się od ul. Ogrodowej.

     3. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada windy.

     4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wjściu głównym są pracownicy obsługi.

     5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

     6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.